ادامه شهرت و اعتبار کتابداری و اطلاع رسانی

اگر واقعا خواهان تغيير و اصلاح نگرشهای منفی و ارتقاء موقعيت خود هستيم  بايد از خود شروع کنيم . بايد خودمان را باور داشته باشيم . بايد بدانيم در چه جايگاه مهمی قرار داريم .

به نظر شما چرا موقعيت اجتماعی ما کتابداران و اطلاع رسانان از ديدگاه غالب افراد جامعه اينقدر پايين است ؟ چرا مقام و منزلت ما آنطور که بايد از سوی افراد اجتمااع درک نمی شود؟ و آيا در اين خصوص ما خود مقصريم يا اجتماع ؟ اشکال کار کجاست ؟ چرا مردم ما را نمی بينند ؟ با انکه ما هميشه در معرض ديد آنها هستيم؟ آيا ما نامرئی هستيم ؟

/ 0 نظر / 31 بازدید