ده فرمان استفاده از رايانه

  1. از رايانه در جهت آزار و اذيت مردم استفاده نكن.
  2. در كارهاي رايانه اي ديگران فضولي نكن.
  3. بطور مخفيانه وارد فايلهاي ديگران مشو.
  4. از رايانه براي سرقت استفاده نكن.
  5. از رايانه براي اداي شهادت دروغين استفاده نكن.
  6. از نرم افزار اختصاصي ديگران كه بهايش را نپرداخته اي ، كپينكن.
  7. از منابع رايانه اي ديگران بدون اخذ مجوز و يا جبران كامل در ازايآن استفاده نكن.
  8. محصول فكري ديگران را به اسم خود ثبت و ضبط نكن.
  9. در مورد پيامدهاي اجتماعي برنامه اي كه مي نويسي يا نظامي را كهطرّاحي مي كني ، فكر كن.
  10. هميشه طوري از رايانه استفاده كن كه احترام همنوعان خود را تضمينكرده باشي.
/ 0 نظر / 81 بازدید