در مراسم تجهيز هزار کتابخانّ مدارس در نخستين روز هفتّ کتاب عنوان شد :

مديريت کتابخانه های مدارس به دانش آموزان واگذار می شود

هیپ هیپ هورا هورا هورا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

چشممان روشن !

خيلی کِيف کرديم از اين همه نبوغ!!!!!!!!!!!!!!!!!

دبيران پرورشی نتوانستند کاری بکنند؛ دانش آموزان چکار می توانند بکنند؟؟؟

/ 0 نظر / 29 بازدید