معرفی وب سايتهای کتابداری و اطلاع رسانی

American library Association                                                                                      www.ala.org

Americanlibrary Services                                                                             www.amlibs.com

Ameritech library services academic division                                                 www.notis.com

OCLC                                                                                                       www.oclc.org

DOIS                                                                                                        http://dois.mimas.ac.uk

Library literature دسترسی رايگان به مقالات http://hwwilsonweb.com/autologin

  ACRLاستانداردها                                           http://www.ala.org/acr/guides

 

/ 0 نظر / 44 بازدید