درد سر کتابهای قديمی

خانه ها کوچک شده و  آارتمانها تبديل به سوئيت هايی شده ان که جای نفس کشيدن نيست . فاجعه وقتی است که می خواهی از منزلی به منزل ديگر اسباب کشی کنی آن وقت است که می بينی چقدر وسيله داشتی و هيچوقت به چشمت نيامده .  يکی از آن چيزهايی که هميشه حجم زيادی می گيرد کتاب است.

  بطور حتم آنانی که با کتاب زياد سر و کار دارند هميشه با مشکل جا روبرو هستند . کتابخانه ر شده و بسياری از کتابها در کارتن های مقوايی نگهداری می شوند . کتابهايی که شايد هرگز خوانده نشود . ضمن آنکه هروقت هم که خواستی کتاب جديدی بخری يادت آمده که جايی ديگر نمانده است . در اين چنين مواقعی ببهترين کار الايش کردن کتابها است . وقتی آنها را مرور کنی می بينی که می شود خيلی از آنها را رد کرد . هر چندوقت يکبار کتابهيتان را تصفيه کنيد يا به عبارت تخصصی وجين کنيد . آنانی که مرجع هستند نگه داريد و بقيه رد کنيد . می توانيد آنها را ببخشيد . يا به دوستی هديه کنيد . يا حتی بفروشيد . آن وقت شما کلی جای خالی داريد که کتابهای جديد و روزآمد بخريد . هرچند می دانم که دل کندن از کتابهای قديمی سخت است اما يشنهاد می کنم امتحان کنيد . روحيه تان عوض می شود . در ضمن کلی کتاب جديد هم به خانه تان را ه می يابد. 

/ 1 نظر / 13 بازدید