ده فرمان استفاده از رايانه

 

  1. از رايانه در جهت آزار و اذيت مردم استفاده نكن.
در كارهاي رايانه اي ديگران فضولي نكن. بطور مخفيانه وارد فايلهاي ديگران مشو. از رايانه براي سرقت استفاده نكن. از رايانه براي اداي شهادت دروغين استفاده نكن. از نرم افزار اختصاصي ديگران كه بهايش را نپرداخته اي ، كپي نكن. از منابع رايانه اي ديگران بدون اخذ مجوز و يا جبران كامل در ازاي آن استفاده نكن. محصول فكري ديگران را به اسم خود ثبت و ضبط نكن. در مورد پيامدهاي اجتماعي برنامه اي كه مي نويسي يا نظامي را كه طرّاحي مي كني ، فكر كن. هميشه طوري از رايانه استفاده كن كه احترام همنوعان خود را تضمين كرده باشي.

 

Source : Computer Ethics Institute

/ 0 نظر / 11 بازدید