کتابدار متخصص!!!! و سياست ارائه خدمت

چند روز پيش بازديدی از کتابخانه مرکزی دانشگاه خليج فارس داشتم.کتابخانه نوساز و تر و تميزی بود . برگه دانها و فهرستبرگه های مرتبی داشت.همه اميدوار کننده بود ولی وقتی چشمم به جمله زير افتاد؛ خيلی نا اميد شدم:

بدون در دست داشتن شماره بازيابی کتاب تقاضای کتاب نفرماييد.

 چنين رويکردی در خصوص ارائه خدمات اطلاع رسانی از نظر بنده جای بسی تإسف دارد.چون دريک کتابخانه دانشگاهی مراجعان در خصوص موضوعات مختلف تحقيق و تفحص می کنند و انتظار دارند که کتابدار کتابخانه او را در انجام تحقيق و برآورده کردن نيازهای اطلاعاتی راهنمايی کند . اگر قرار باشد ما فقط در قبال گرفتن شماره بازيابی خدمات اطلاعاتی ارائه کنيم ؛ چه فرقی با يک شخص غير کتابدار داريم. آنهمه مطلب که در خصوص مصاحبه مرجع و اصول کار مرجع و خدمات مشاوره خوانندگان خوانديم چه می شود؟ آيا يک فرد ديگری که فقط سواد خواندن و نوشتن دارد نمی تواند از روی شماره بازيابی کتاب را پيدا کرده و به مراجعه کننده بدهد؟

ما که مثلا خودمونو کتابدار متخصص می دونيم بايد خدمات تخصصی کتابداری هم ارائه نماييم مگه نه؟ شما چه فکر می کنيد؟ لطفا نظر بدهيد.

/ 4 نظر / 25 بازدید
rms

ما خيلی خوشحاليم که آن کتابداران آنقدر با معرفت بوده اند که به مراجعان فهمانده اند که بايد شماره بازيابی را برای پيداکردن کتاب ارائه دهيد.بدون شماره نميتوان کتاب را يافت.اگر کسی به شما بگويد کتاب فلان درباره فلان را ميخواهم و شما جايش را ندانيد چه ميکنيد؟ آفرين! آنها هم فکررا کرده اند ديگر.

sogand

جالب است که هرکسی به خودش اجازه ميدهد درهرچيزی صاحب نظرباشد! ما که تفت هستيم و کتابداری ميخونيم جاخورديم.

كتابدار

متن بسيار خوبي است ، به نظر بنده كتابدار بايد تمام سعي خود را در بكار گيري كمك به مراجعه كننده داشته باشد و به عنوان يك كتابدار مرجع و راهنما باشد نه اين كه فقط طوطي وار عمل كند واقعا گفته شما صحت دارد با تشكر كتابدار .

ghasem

بابا بی خيال