يک واژه مرتبط با اطلاع رسانی ولی نه خيلی نوين

Interface  چيست؟

 

Interface در لغت به معنای رابط است . يعنی محلی که از طريق آن ارتباط ميان ۲ قسمت برقرار می شود .همان طور که ۲ نفر برای صحبت با يکديگر بايد از زبان يکسانی برخوردار باشند. قسمتهای مختلف يک رايانه نيز برای اينکه بتوانند با هم کار کنند بايد از رابط های سازگار با يکديگر استفاده کنند. رابطهای يک رايانه در سطوح مختلفی قرار دارد و بسته به اين سطوح تقسيم بندی می شوند.

رايط های کاربر رابط هايی هستند که ميان نرم افزار و کاربر ارتباط برقرار می کنند.در حقيقت بخشی از يک نرم اافزار را که می توانيد آن را ببينيد و از طريق آن با نرم افزار کار کنيد و شما از آن تعبير به محيط يک نرم افزار می کنيد همان رابط کاربر است . اين رابط می تواند گرافيکی يا خير گرافيکی باشد

دسته دوم رابط ها رابط های سطح نرم افزار هستند. نکته مهم در باره هر نرم افزاری اين است که رابط آن بايد با سيستم عامل مربوطه سازگار باشد.تا سيستم عامل بتواند آن نرم افزار را کنترل کند و به آن اجازه فعاليت بدهد. رابط های سطح نرم افزار بين نرم افزار و سيستم عامل  ارتباط برقرار ميکنند.

دسته آخر رابط های سخت افزاری هستند.که قسمتی از يک قطعه سخت افزاری است که امکان ارتباط آن قطعه با ساير قطعات و تبادل اطلاعات را فراهم می کند.

اين رابط ها از استاندارد خاصی پيروی می کنند تا هنگام اتصال به به يکديگر مشکلات کمتری ايجاد شود.البته تمام شرکت های توليد کننده قطعات سخت افزاری از استاندارد يکسانی استفاده نمی کنندو به همين دليل بعضی مواقع مثلا بورد اصلی شما قادر به پشتيبانی يک قطعه سخت افزاری نيست.

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
pania

وبلاگ خوبی دارین