۱. از رايانه در جهت آزار و اذيت مردم استفاده نکن

1.Thou shal not use a computer to harm other people