شنیده ها حاکی از آنست که بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد.!!!