چند روز پيش بازديدی از کتابخانه مرکزی دانشگاه خليج فارس داشتم.کتابخانه نوساز و تر و تميزی بود . برگه دانها و فهرستبرگه های مرتبی داشت.همه اميدوار کننده بود ولی وقتی چشمم به جمله زير افتاد؛ خيلی نا اميد شدم:

بدون در دست داشتن شماره بازيابی کتاب تقاضای کتاب نفرماييد.

 چنين رويکردی در خصوص ارائه خدمات اطلاع رسانی از نظر بنده جای بسی تإسف دارد.چون دريک کتابخانه دانشگاهی مراجعان در خصوص موضوعات مختلف تحقيق و تفحص می کنند و انتظار دارند که کتابدار کتابخانه او را در انجام تحقيق و برآورده کردن نيازهای اطلاعاتی راهنمايی کند . اگر قرار باشد ما فقط در قبال گرفتن شماره بازيابی خدمات اطلاعاتی ارائه کنيم ؛ چه فرقی با يک شخص غير کتابدار داريم. آنهمه مطلب که در خصوص مصاحبه مرجع و اصول کار مرجع و خدمات مشاوره خوانندگان خوانديم چه می شود؟ آيا يک فرد ديگری که فقط سواد خواندن و نوشتن دارد نمی تواند از روی شماره بازيابی کتاب را پيدا کرده و به مراجعه کننده بدهد؟

ما که مثلا خودمونو کتابدار متخصص می دونيم بايد خدمات تخصصی کتابداری هم ارائه نماييم مگه نه؟ شما چه فکر می کنيد؟ لطفا نظر بدهيد.