اين آقا کوچولو ميخواد کتابدار بشه!!!

آخه يه نفر به او گفته کتابداری شغل نون و آبداريه!!!

کتابدارها بيشترين حقوق و مزايا را دريافت می کنن!!!

کتابدارها ها ها بالاترين موقعيت اجتماعی را دارند!

خواهشاٌ کمی اين آقا کوچولو رو نصيحت کنين.