در پاسخ اين شخصيت محترم بايد بگويم:

خواهر / برادر عزيز؛

ما همه انسان هستيم و همه ما مرتکب اشتباه می شويم . چون معصوم که نيستيم. بنده هيچ ادعايی نداشته و ندارم و خودم و داناتر و والاتر از هيچ کسی نمی دانم که هيچ؛ بلکه خودم و از همه کس پايين تر مبينم .اين مطلبی که بنده تحت عنوان ده فرمان استفاده از کامپيوتر در وبلاگ نوشته ام مطلبی بود که در کتابی خواندم و به نظرم جالب آمد و ترجمه اش کردم جهت اطلاع دوستان  ؛ وگرنه بنده هچگونه قصد جسارت نداشتم. اگر اين مساله موجب رنجش خاطر دوستان محترم گرديده بنده با کمال شرمندگی پوزش می طلبم.